ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ

Изпълняваме следните проектни части:

 • Изготвяне на инвестиционно намерение
 • Геодезично заснемане и вертикална планировка на терена
 • Архитектурна част
 • Конструктивна част
 • Отопление вентилация и климатизация
 • Технологична част
 • Термо екрани
 • Проветрителна инсталация
 • Електро част
 • ВиК
 • Част и поливни системи
 • Управление климат контрол
 • План за безопастност и здраве

greenhouse-tech

Основни документи за проектиране и строителство:

 • Решение на Общински съвет за изготвен ПУП.
 • Заповед  на Общински съвет за одобрение на ПУП за имот
 • EUROPEAN STANDARD EN 13031-1/1.2001
 • ОРАНЖЕРИИ. НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕПАНЕ, Утвърдени със заповед № 4716 от 02.11.1979 г. на МССМ и № 1322 от 01.11.1979 г. на КАБ (Отпечатани в БСА, бр. 12 от 1979 г.)
 • Н и П. Натоварвания и въздействия. Норми за проектиране
 • Норми и правила за проектиране на водопроводни и канализационни инсталации в сгради
 • Технически норми и правила за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации
 • Правилник за устройство на електрическите уредби, утвърден от  Министерството на енергетиката и горивата (от 14.03.1968 г.) и БДС 1786-76 относно Норми за изкуствено осветление.
 • Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.)
 • НАРЕДБА №2/2004 г. за топлоснабдяване;
 • НАРЕДБА №7 от 15.12.2004 г. за топлосъхраняване и икономия на енергия в сгради;
 • НАРЕДБА №8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;
 • НАРЕДБА №15/2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на обекти и съоръжения за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия;
 • НАРЕДБА №18-21 от ЗЕЕ;
 • Правилник за устройство на електрически уредби;
 • Противопожарни строително технически норми.
 • Справочник по отопление, топлоснабдяване и газоснабдяване – част І, проф.Ст.Стамов и колектив;
 • Справочник по отопление, топлоснабдяване и газоснабдяване – част ІІ, проф.Ст.Стамов и колектив;
 • НАРЕДБА №1 от 13.06.1991 г. за екологични изисквания към териториално градоустройственото планиране и инвестиционните проекти;
 • НАРЕДБА №1 в сила от 08.12.2004 г. за правилата и нормативи за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация
 • НАРЕДБА №2 от 05.05.1987 г. (ДВ бр.58 от 1987 г.; изменение и допълнение, ДВ бр.33 от 1994 г.) за противопожарните строително-технически норми;
 • НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СКЛАДОВАТА БАЗА, ТРАНСПОРТИРАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ПРОДУКТИЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА приета с ПМС № 322 от 05.12.2006 г. Обн. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.2 от 9